Dobrodošli

na internet stranice tvrtke HIDROREGULACIJA D.O.O.

O NAMA

Utemeljeno 1954.

Osnovna djelatnost naše tvrtke je vodoprivreda i građenje: zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja i održavanje objekata kao npr. izgradnja nasipa, brana, regulacija, vodotoka, kanala, izgradnja kanalizacijskih kolektora, vodosprema, vodovodnih mreža i sl. S 80 zaposlenika i građevinskim strojevima s kojima raspolažemo izvodimo i druge radove primjerene registraciji i opremljenosti društva. Tvrtka je osnovana 1954. godine kao Vodna zajednica ''Česma-Glogovnica'' Bjelovar (tvrtka specijalizirana za izvođenje vodoprivrednih radova). Do 30.06.1996. godine posluje pod nazivom JVP

''Hidroregulacija'' – te kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o), sve do 1999. godine. Od 18.03.1999. godine, a nakon završetka procesa privatizacije tvrtka postaje dioničko društvo (d.d.), te ponovo od 22.12.2023 posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o). Misija. Sustavnom brigom za funkcioniranje vodoprivrednih objekata, kao i cjelokupnog vodoprivrednog sustava kroz aktivnosti projektiranja, izgradnje i održavanja brinemo se ujedno i za očuvanje čistog i zdravog okoliša ''Lijepe naše''. To činimo i kroz aktivnosti izgradnje objekata komunalne infrastrukture: kanalizacijskih kolektora, vodoopskrbnih sustava, odlagališta otpada, te objekata niskogradnje: prometnica i mostova. 

Na taj način trudimo se omogućiti svim korisnicima naših usluga kvalitetnije i zdravije življenje. Vizija. Akceptirajući trenutnu poziciju tvrtke na tržištu, zatim utjecaje i trendove u graditeljstvu i vodoprivredi, Hidroregulaciju d.o.o. vidimo: među vodećim vodoprivrednim tvrtkama u Hrvatskoj kao vodeću tvrtku u izgradnji objekata komunalne infrastrukture, niskogradnje i visokogradnje u regiji (županije Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Virovitička, te dio Zagrebačke) kao tvrtku koja će u cijeloj Hrvatskoj biti prepoznatljiva po aktivnostima usmjerenim na očuvanje i zaštitu čistog i zdravog okoliša. Tvrtka posjeduje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 certifikat.

USLUGE

Građevinarstvo ili građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Građevinska se tehnika bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, melioracijskih objekata, uređenjem vodotoka i iskorištavanjem vodnih snaga (hidrocentrale), elektrana i ostalih postrojenja za proizvodnju svih dobara. Hidroregulacija Vam može ponuditi usluge građenja raznih vrsta objekata:

HIDROGRAĐEVINSKI OBJEKTI
Nasipi, Brane, Akumulacije, Retencije, Ribnjaci, Regulacije vodotoka
Melioracijski sustavi, Crpne stanice, Sustavi za navodnjavanje, Detaljne odvodnje

VODOOPSKRBNI SUSTAVI I OBJEKTI
Magistralni vodoopskrbni sustavi, Distributivni vodoopskrbni sustavi

KANALIZACIJSKI SUSTAVI I OBJEKTI

ODLAGALIŠTA SANITARNOG OTPADA (DEPONIJE)

MOSTOVI
Armirano-betonski mostovi, Kombinirani mostovi, Drveni mostovi

PROMETNICE
Gradske ulice, Raskrižja, Kružni tokovi, Parkirališta, Pješačko-biciklističke staze, Manipulativne prometne površine, Poslovne zone

OBJEKTI VISOKOGRADNJE
Stambeno-poslovni objekti, Benzinske postaje

INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Staje za muzne krave, Peradarnici, Bioplinska postrojenja, Svinjogojske farme

OSTALI OBJEKTI
Teniski tereni

Usluge održavanja strojeva i vozila, održavanje objekata, košnja trave i krčenje raslinja, prijevoz i ugradnja svih vrsta građevinskih materijala, prijevoz specijalnih tereta 50 tonskom niskom prikolicom, istovar i montaža materijala i opreme 12 tonskom dizalicom, usluga kamionskog parkiranja i ostale usluge. Sve vrste zemljoradnji - iskopi, razastiranja, planiranja (bageri, buldozeri, rovokopači, vibronabijači).

REFERENTNA LISTA

Značajniji projekti.

1

Bioplinska postrojenja

BPP Mitrovac;
BPP Popovac;
BPP Gregurovec;
BPP Rovišće;
BPP Moslavina;
BPP Ovčara;
BPP Gradec;
BPP Slatina;
BPP Donji Miholjac;
BPP Viljevo;
BPP Orehovec;
BPP Hercegovac.

2

Hidrograđevinski projekti

AKUMULACIJE

Akumulacija “Buk”;
Akumulacija “Jelinac”, dio radova;
Akumulacija “Javorica”, Slatina;
Akumulacija “Fuka”, Vrbovec, dio radova;
Akumulacija “Čabraji”, Križevci.

RIBNJACI

Ribnjaci Sišćani; Ribnjaci Paljevine - Narta; Ribnjaci Vukšinac; Ribnjaci Blatnica; Ribnjaci Vrbovljani; Ribnjaci PIK Jasinje - Jelas polje; Ribnjaci Rasinja; Ribnjaci Našice; Ribnjaci Jasinje; Ribnjaci Pakračka Poljana; Ribnjaci Kaniška Iva; Ribnjak Babinac; Ribnjak "Dobrovita", Višnjevac; Ribnjak Prnjavor Lepavinski (šaranski, pastrvski); sa pratećim objektima.

GOSPODARSKO I TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODOTOKA I. II. III. i IV. reda, TE NASIPA I INUNDACIJA

Spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma;
Rijeka Česma;
Rijeka Glogovnica;
Potok Črnec;
Rijeka Bjelovarska;
Rijeka Plavnica;
Rijeka Velika Rijeka i ostali hidrograđevinski objekti na slivnom području Česma-Glogovnica.

DETALJNE ODVODNJE I MELIORACIJSKI RADOVI

Detaljna odvodnja Fazanka; D.O. Rasinja; D.O. Delovi; D.O. Danica; Melioracijski radovi na području sliva Česma-Glogovnica; Komasacijski radovi na području sliva Česma-Glogovnica; Odvodnja auto ceste Zagreb-Lipovac; Spojni kanal rijeka Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma; Radovi na uređenju retencije Jantak; Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje;

CRPNE STANICE

Crpna stanica Rožec; Crpna stanica; Obedišće; Crpna stanica Dereza; Ustava lončarica; Crpna stanica Veliki Grđevac.

3

Vodoopskrbni sustavi

Vodoopskrba općine V. Trojstvo i Šandrovac, I faza;
Dovodni i opskrbni cjevovod vodospreme Greberanec, Križevci (Duktil);
Vodovod G.Draganec - Čazma;
Proširenje vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara (Duktil);
Spojni vodovod II. faze Općine Veliko Trojstvo - Grad Bjelovar;
Vodovod 1.dio II. faza i 2.dio II. faze u Općini Veliko Trojstvo;
Magistralni županijski cjevovod Bjelovar - Čazma, (Duktil);
Vodovodna mreža u naselju Velika Pisanica, I, II i III faza;
Vodovod Štefanje;
Magistralni spojni cjevovod Banov Stol-Ravneš-Kašljevac;
Vodovod Gudovac - Klokočevac.

4

Kanalizacijski sustavi

Kanalizacija mjesta Čazma - Kolektor "A";
Kanalizacija Grada Križevci - Kolektor "Koruška" i "Vrtlin";
Glavni kolektor mjesta Sv. Ivan Žabno;
Kanalizacijski kolektor "A", Bjelovar;
Kanalizacija Rovišće
Kanalizacija u ul. Matije Gupca, Garešnica;
Kanalizacijski kolektor B, Bjelovar;
Kanalizacijski kolektor B-3, Bjelovar-Male Sredice;
Kanalizacijski kolektor B-5, Bjelovar;
Kanalizacijski kolektor B-6, Bjelovar;
Kanalizacijski kolektor D, D-1, D-6, D-7, D-8, 5 km, Bjelovar;
Kanalizacija u ul. N.Tesle, Križevci;
Kanalizacija P.Krešimira IV, Križevci;
Kanalizacija V.Trojstvo, V.Trojstvo;
Kanalizacija Grubišno Polje, Grubišno Polje;
Kanalizacija Đurđevačka cesta, Bjelovar;
Kanalizacija A-1, Bjelovar;
Kanalizacija K-1, Bjelovar;
Kanalizacija OB-1, Bjelovar;
Kanalizacija Poslovna zona "Jug", Bjelovar
Komunalna infrastruktura u Gospodarskoj zoni "Trnovača", Slatina;
Komunalna infrastruktura u Gospodarskoj zoni "Velika Pisanica", Velika Pisanica;
Komunalna infrastruktura Proizvodna zona 2, Veliko Trojstvo;
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliko Trojstvo - građevinski radovi
Kanalizacija K-1, II.faza, Bjelovar;
Kanalizacija Ferdinandovac.

5

Odlagališta otpada

Sanitarna deponija “Doline”, I. i II. Faza, Bjelovar, izgradnja;
Sanitarna deponija “Tarno“, Ivanić Grad, dio radova, izgradnja;
Sanitarna deponija “Oriovac”, kod Slavonskog Broda, izgradnja;
Sanitarna deponija "Radosavci", Grad Slatina, sanacija;
Sanitarna deponija "Cerik", Gornji Daruvar, dio radova, sanacija.

6

Mostovi

Armirano betonski most od prednapregnutog betona raspona 51 m preko rijeke Česme u selu Sišćani;
Armirano betonski most raspona 52 m preko r. Ilove u selu Veliko Vukovje
Armirano betonski most raspona 34 m preko Spojnog kanala u selu Božjakovina
Armirano betonski most raspona 21 m preko r. Česme na cesti Orlovac-Nova Ploščica;
Mostovi na sjevernoj zaobilaznici grada Bjelovara (most Bokana, Plavnica);
Most Patkovac - Dautan
Armirano betonski most D.Dubovec - Pavlovec Ravenski;
Armirano betonski most Kovačevac - Čvrstec;
Most Ilovski Klokočevac;
Most Nevinac, ŽC br.3045;
Armirano betonski most preko p. Severinska ne cesti Obrovnica-Nevinac;
Armirano betonski most Gornji Križ;
Rekonstrukcija mosta u Međurači;
Rekonstrukcija mosta "Stari Črnec";
Most preko spojnog kanala na cesti Bosiljevo-Prokljuvani;
Most u ul. Ive Tijardovića, Bjelovar.

7

Prometnice i poslovne zone

Rekonstrukcija i uređenje ulice Matice Hrvatske, Bjelovar;
Rekonstrukcija i uređenje ulice Šetalište dr. I.Lebovića, Bjelovar
Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u Rovišću
Rekonstrukcija i uređenje Osječke ulice, Bjelovar;
Nogostup u Osječkoj ulici i Ulici Jakova Gotovca u Bjelovaru;
Pješačko biciklistička staza u Ulici Nikole Tesle u Križevcima;
Sjeverna zaobilaznica grada Bjelovara, dio radova, (objekti i zemljoradnje);
Rekonstrukcija pruge Savski Marof - državna granica, 12 km;
Rekonstrukcija pruge Dugo Selo - Vrbovec, dio radova, kooperant;
Obnova državne ceste Lozan-Virovitica, kooperant;
Obnova državne ceste Kloštar-Lozan;
Obnova državne ceste Bjelovar-Patkovac;
Poljoprivredna cesta "Poljanski Lug" - PIK VRBOVEC Mesna industrija d.d.;
Spojna cesta "Lonjica - rudina Jasenovec" - PIK VRBOVEC Mesna industrija d.d.;
Nogostup u ulici P.Krešimira, Križevci, I.faza;

Prometna infrastruktura poslovne zone »ISTOK« u Bjelovaru;
Poslovna zona Veliko Trojstvo..

8

Industrijski objekti

Farma muznih krava Velika Ciglena;
Farma muznih krava Hudovljani;
Farma muznih krava Sasovac;
Farma i silosi u Šandrovcu;
Rekonstrukcija pakirnog centra "Gala";
Silosi sa sušarom "Gala";
Peradarska farma "Derifaj" - rekonstrukcija, Grginac;
Uređenje lagune na zdenačkoj farmi- Veliki Zdenci;
Svinjogojska farma Gradec, bioplinsko postrojenje - Energija Gradec - građevinski radovi;
Postrojenje za sušenje u Grubišnom polju;

9

Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište Bjelovar;
Reciklažno dvorište Farkaševac;
Reciklažno dvorište Kapela.

10

Ostali objekti

Benzinska postaja “Čulo” Bjelovar;
Carinska ispostava Bjelovar (Hidroregulacija);
Betonara "Hidroregulacija", Bjelovar;
Temelj asfaltne baze, Grubišno Polje;
Spomenik Rukometu, Bjelovar
Trafostanica "Žabno" TS-35/10(20), Sv.Ivan Žabno;
Mlin "Družba Pere Kvržice"- stepenica s ustavom, Veliki Grđevac;
Trgovački centar "Konzum", Đurđevac;
"Gradski stadion" ,Bjelovar;
"Glazbena škola" ,Bjelovar;
"Kulturni centar" ,Berek.

Kontakti

ADRESA

HIDROREGULACIJA d.o.o.
Ulica Blajburških žrtava 24
43000 Bjelovar
E-mail: hidroregulacija@hidroregulacija.hr

OIB: 54088531631
MB: 03332411
IBAN: HR8623400091110542951
Privredna banka Zagreb

UPRAVA

NADZORNI ODBOR
Mirko Habijanec, predsjednik nadzornog odbora
Mario Biljan, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Darko Badenić, član nadzornog odbora
Darko Jambreković, član nadzornog odbora
Krešimir Habijanec, član nadzornog odbora

DIREKTOR – ČLAN UPRAVE
Dominik Nervo, mag.ing.aedif.

KNJIGOVODSTVO I OPĆI POSLOVI
Matea Pavličić Sabljić, struc.spec.oec.
Gsm: +385 99 707 68 45
e-mail: mpavlicic@hidroregulacija.hr

VODOPRIVREDA I OPERATIVA
Tehnički rukovoditelj
Dominik Nervo, mag.ing.aedif.
Marin Golek, Poslovođa vodoprivrede
Gsm: +385 91 305 47 00
e-mail: mgolek@hidroregulacija.hr

KOMERCIJALNI POSLOVI
Tihana Henc, Komercijalist
Gsm: +385 91 305 46 97
e-mail: komercijala@hidroregulacija.hr

TEHNIČKI POSLOVI
Anita Petrić, mag.ing.aedif.
Gsm: +385 91 305 46 01
e-mail: apetric@hidroregulacija.hr

MEHANIZACIJA I TRANSPORT
Ivan Kovačević, dipl.ing.sig.
Gsm: +385 91 205 46 02
e-mail: ikovacevic@hidroregulacija.hr

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, čl.8, kupci mogu sve prigovore slati na e-mail: hidroregulacija@hidroregulacija.hr

© Copyright 2020 Hidroregulacija d.o.o. - Sva prava pridržana